Ochrana osobných údajov


RoLau s.r.o., sídlo: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 203 754 (v texte ďalej ako „spoločnosť RoLau“) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou RoLau s.r.o., a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):


V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete si ich pozrieť tu.


Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (teda, kto spracúva Vaše osobné údaje)?

Prevádzkovateľom je spoločnosť RoLau s.r.o., so sídlom Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53289056, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 39625/S.


 • Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť RoLau s.r.o., môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:


Finančné sprostredkovanie:  Spoločnosť RoLau s.r.o., spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom, pre ktorého vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta.

 

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:  Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

 

Marketing:  Propagácia spoločnosti RoLau s.r.o., jej služieb a ňou poskytovaných produktov, ak nejde o činnosti finančného sprostredkovania vykonávané spoločnosťou RoLau s.r.o., v zmysle § 2. ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.


 • Aké osobné údaje spracúva RoLau s.r.o., ?

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:


Finančné sprostredkovanie: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na účel finančného sprostredkovania, osobitne na účel zisťovania a zaznamenávania požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania.


Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel,


Marketing:  identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

 

 • Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: od dotknutej osoby / zákonná požiadavka,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov / zákonná požiadavka,

Marketing: od dotknutej osoby / poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné / nejde ani o zmluvnú ani o zákonnú požiadavku.

 

 • Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: plnenie zákonnej povinnosti,

Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

 • Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Finančné sprostredkovanie: 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas poskytovania služby finančného sprostredkovania 5 rokov od začiatku poskytovania služby finančného sprostredkovania alebo vykonania obchodu, pri ktorom bola poskytnutá služba finančného sprostredkovania, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka),

Marketing: 10 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.


 • Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti RoLau s.r.o., ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na presnosť údajov, právo podať sťažnosť.


 • Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti RoLau s.r.o., . udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou RoLau s.r.o., . na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti RoLau s.r.o., kontaktný údaj gdpr@easypoistenie.sk.


 • Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť RoLau s.r.o., nasledovným kategóriám príjemcov:

Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť RoLau s.r.o., spracúva Vaše osobné údaje, a to:

 1. Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť RoLau s.r.o., zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti RoLau s.r.o.,
 2. Iným prevádzkovateľom: Finportal, a.s., príslušným finančným inštitúciám
 3. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?


So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť RoLau s.r.o., alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu gdpr@easypoistenie.sk alebo písomne na adresu spoločnosti RoLau s.r.o.. Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Informácie o cookies

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť RoLau s.r.o., využíva na webovej stránke technológie, medzi ktoré patria aj súbory cookies, aby sa Vám daná webová stránka ľahšie využívala a aby sa Vám obsah lepšie prispôsobil na mieru. Cieľom týchto zásad je vysvetliť, čo sú to súbory cookies, aký je ich účel na tejto webovej stránke a akým spôsobom ich môžete regulovať alebo vymazať, ak sa tak rozhodnete vykonať.ČO SÚ COOKIES?

Webové stránky spoločnosti RoLau s.r.o., rovnako ako väčšina ostatných webových stránok využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky stiahne na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies v ňom uložených je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu Vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookies nájdete napríklad aj tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk


PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.